Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Ανακοίνωση ολοκλήρωσης εισφοράς σε είδος

Η εταιρία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» (η Εταιρία) ανακοινώνει ότι σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των κοινών και προνομιούχων μετόχων της αντίστοιχα ολοκληρώθηκε η εισφορά σε είδος του συνόλου των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ ELTOP ABEE» (ELTOP), αυξήθηκε το μετοχικό της κεφαλαίο κατά ποσό € 356.466 με την έκδοση 810.150 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,44 εκάστης και η ELTOP κατέστη πλέον 100% θυγατρική της Εταιρίας.  Ειδικότερα:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της Εταιρίας στις 24.1.2012 και η Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων της Εταιρίας της 24.1.2012 (που ολοκληρώθηκε στης 21.2.2012) αποφάσισαν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των € 356.466 με την έκδοση 810.150 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,44 εκάστης, καλυπτομένης αποκλειστικά με εισφορά σε είδος των 165.000 μετοχών της ELTOP, χωρίς ή άλλως με κατάργηση, του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

H αποτίμηση της αξίας των εισφερομένων μετοχών της ELTOP διενεργήθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές κ.κ. Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο (ΑΜ ΣΟΕΛ 16541) και Κωνσταντίνο Σακκή (ΑΜ ΣΟΕΛ 14601) της ελεγκτικής εταιρίας «Ωρίων Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 κ.ν. 2190/1920 και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που τίθενται από το εν λόγω άρθρο καθώς και τη λοιπή νομοθεσία. Βάσει της σχετικής έκθεσης αποτίμησης, η μέση αξία των εισφερομένων μετοχών της ELTOP προσδιορίστηκε στα € 497.092 (με χαμηλή τιμή € 472.237 και υψηλή τιμή € 521.946) και η αξία των 810.150 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας σε € 482.616 (με χαμηλή τιμή € 458.485 και υψηλή τιμή € 506.746. Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση:

«Η ανωτέρω εκτίμηση της αξίας του συνόλου των μετοχών της « ELTOP Α.Β.Ε.Ε. », βρίσκεται εντός του εύρους της εκτιμούμενης αξίας των νέων μετοχών, που θα εκδώσει η « ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.», και θα λάβουν οι παλιοί μέτοχοι της « ELTOP Α.Β.Ε.Ε. ». […] Η γνώμη μας είναι ότι η ανωτέρω εκτίμηση αποτελεί μία ασφαλή προσέγγιση της αξίας των μετοχών, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας από την Διοίκηση και την Οικονομική Διεύθυνση της εταιρείας.»

Στη συνέχεια και με την υπ. αριθ. Κ2-1671/22.3.2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας περί του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών.

Κάτοχοι των 165.000 μετοχών της ELTOP που εισφέρθηκαν ήταν οι κκ.:

α) Μιχαήλ Τροκούδης, κάτοχος 80.025 μετοχών,

β) Σωτήριος Τροκούδης, κάτοχος 80.025 μετοχών και

γ) Ευαγγελία Τροκούδη, κάτοχος 4.950 μετοχών.

Κανένας από τους μετόχους της ELTOP δεν έχει σχέση με βασικούς μετόχους ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόταν προ της παραπάνω αύξησης στο ποσό των € 16.166.971,04 διαιρούμενο σε 36.743.116 μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,44 εκάστη, εκ των οποίων 34.176.280 ήταν κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και 2.566.836 προνομιούχες άνευ ψήφου ονομαστικές και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές. Κατά συνέπεια οι 810.150 νέες κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές που εκδόθηκαν συνεπεία της εν λόγω αύξησης αντιστοιχούν στο 2,37% του αριθμού μετοχών της Εταιρίας της ίδιας κατηγορίας προ της αύξησης.

Σημειώνεται ότι μετά την 2.3.2010 (ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών που προήλθαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας συνεπεία συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας» από την Εταιρία) δεν έχουν εισαχθεί νέες μετοχές της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω και με βάση το άρθρο 3 παράγραφος 2β του ν.3401/2005 δεν απαιτείται η δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου για την προσφορά κινητών αξιών, η οποία απευθύνεται σε λιγότερα από εκατό (100) φυσικά πρόσωπα ανά κράτος-μέλος, τα οποία δεν είναι ειδικοί επενδυτές. Επιπρόσθετα, με βάση το άρθρο 4 παράγραφο 2α του ιδίου νόμου, δεν απαιτείται η δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετοχών που αντιπροσωπεύουν, για περίοδο δώδεκα μηνών, ποσοστό μικρότερο του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά.

Περαιτέρω, σημειώνουμε ότι η παρούσα αύξηση με εισφορά δεν αποτελεί «σημαντική επίδραση» κατά την έννοια της παραγράφου 3.1.7 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διότι τα οικονομικά μεγέθη της ELTOP δεν επιδρούν σημαντικά στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας. Ειδικότερα:

(i) τα μεγέθη της ELTOP (κύκλος εργασιών –Ίδια Κεφάλαια-κερδοφορία) δεν είναι μεγαλύτερα από της Εταιρίας,

(ii) η ως άνω αύξηση της Εταιρίας δεν υπερβαίνει το 50% του υφιστάμενου μετοχικού της κεφαλαίου και η συμμετοχή των μετόχων της ELTOP στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετά την αύξηση δεν υπερβαίνει το 50%, και

(iii) Η δραστηριότητα της ELTOP είναι συμπληρωματική της Εταιρίας.

Οι νέες μετοχές που προήλθαν από την ανωτέρω αύξηση αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στο προσεχές διάστημα με την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικαστικών ενεργειών και εγκρίσεων.

Η Εταιρία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ανακοινώνοντας προσηκόντως το σύνολο των ρυθμιζόμενων πληροφοριών που αφορούν στην παραπάνω αύξηση μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με την χρηματιστηριακή νομοθεσία και δεσμεύεται όπως τηρήσει πλήρως τις διατάξεις του ν. 3401/2005 σε περίπτωση εισαγωγής περαιτέρω μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.