Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αποφάσεις 54ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης

Κοκκινόπυργος Καλιμπάκι – 192 00 Ελευσίνα
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13709/06/Β/86/148

Αποφάσεις 54ης Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 26/6/2012

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» πραγματοποιήθηκε την 26η Ιουνίου 2012 και ώρα 11.00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνήλθε και αποφάσισε για τα Θέματα ένα (1) έως επτά (7) της Ημερήσιας Διάταξης, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στην πρόσκληση της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν επτά (7) μέτοχοι με 26.279.718 κοινές μετοχές επί συνόλου 34.176.280, εκπροσωπώντας το 76,89 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Επομένως η Γενική Συνέλευση ευρίσκετο σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως επί των ως άνω Θεμάτων της Ημερήσιας.

Όλες οι αποφάσεις επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως κατωτέρω εκτίθενται, ελήφθησαν με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων:

Ειδικότερα:

ΘΕΜΑ 1Ο

Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου χρήσεως 2011 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2Ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011.

ΘΕΜΑ 3Ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2011.

ΘΕΜΑ 4Ο

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, εξέλεξε την Εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. και ειδικότερα τον κ. Ιωάννη Πέρρο του Λεωνίδα με Α.Μ. ΣΟΕΛ 11951 ως Τακτικό Ελεγκτή

και τον κ. Συλεούνη Κων/νο του Δημητρίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14831 ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 5Ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και τις αποδοχές των εργαζομένων συμβούλων συνολικά για το 2011 σε ποσό ευρώ 208.048,79. Επίσης προεγκρίνει για το 2012 τις αντίστοιχες αμοιβές μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 6Ο

Ενεκρίθη ομόφωνα η εκλογή νέου οκταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2015 και το οποίο έχει ως εξής :

  1. Παππάς Αλέξανδρος του Πέτρου
  2. Γεράρδη Σοφία του Αλεξάνδρου
  3. Γεράρδης Γεώργιος του Νικολάου
  4. Μαδούρος Δημήτριος του Μιχαήλ
  5. Θεοδωρίδης Νικόλαος του Γεωργίου
  6. Παπαδάκης Ευτύχιος του Μιχαήλ
  7. Εφραίμογλου Δημήτριος του Μηνά
  8. Σταμπουλής Νικόλαος του Γεωργίου

Εξελέγη, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008, η Επιτροπή Ελέγχου την οποία αποτελούν οι κ.κ.
Σταμπουλής Νικόλαος του Γεωργίου

Θεοδωρίδης Νικόλαος του Γεωργίου

Εφραίμογλου Δημήτριος του Μηνά

ΘΕΜΑ 7Ο

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε επί διαφόρων θεμάτων σχετικά με την πορεία της Εταιρείας και τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις.

Ελευσίνα, 26 Ιουνίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο