Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Ανακοίνωση Φορολογικού Ελέγχου

H Εταιρία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ.1 του ν.3340/2005 γνωστοποιεί ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2011, που διενεργήθηκε από τον νόμιμο ελεγκτή της Εταιρίας σύμφωνα με το α.82 παρ.5 ν.2238/1994, εξεδόθη φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.