Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων

Η εταιρία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» (η Εταιρία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην κατά 99,94% θυγατρική της εταιρία με την επωνυμία «ELSCAN ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝΔΥΝΑΥΙΚΗ ΑΕ» (ELSCAN) ύψους € 150.000  ευρώ. Μετά την ανωτέρω αύξηση, η Εταιρία θα εξακολουθεί να κατέχει το 99,94% των μετοχών της ELSCAN.