Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Σχόλια ΔΣ επί της Γεν. Συνέλευσης 24/06/2019

«ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ

Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 121566907000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της 24.06.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ.

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου της Εταιρίας

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 εδ. β’ Κ.Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η εταιρία  «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία» (η Εταιρία») γνωστοποιεί ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας που υφίστανται κατά την 03.06.2019, ήτοι ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 24.06.2019, ανέρχεται σε τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες εξήντα έξι (37.553.266) μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,44) εκάστης, εκ των οποίων τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα (34.986.430) είναι κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οχτακόσιες τριάντα έξι (2.566.836) είναι προνομιούχες, ονομαστικές μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές.

Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Επανέγκριση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, ημερομηνίας 25.06.2018.
 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων (ατομικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων, της χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018), και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επ’ αυτών.
 3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για τη χρήση 2018.
 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2019 και ορισμός της αμοιβής τους.
 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2018.
 6. Υποβολή και έγκριση πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018.
 7. Εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρίας με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018 και τροποποίηση αυτού.
 8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Θέμα 1ο:

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει εκ νέου τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουνίου 2018.

Θέμα 2ο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση, από τη Γενική Συνέλευση, των ετήσιων (ατομικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων, της χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018), και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επ’ αυτών.

Θέμα 3ο:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και να απαλλάξει  τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για τη χρήση 2018.

Θέμα 4ο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση, την εκλογή της εταιρίας ΣΟΛ ΑΕ για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του ομίλου για τη χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019). Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να καθορίσει την αμοιβή τους.

Θέμα 5ο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί, την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2018.

Θέμα 6ο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώσει τους μετόχους για την υποχρέωση της Εταιρίας να θεσπίσει πολιτική αποδοχών με βάση το ν. 4548/2018, το περιεχόμενο της οποίας προτείνεται ως εξής:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΏΝ

 Η παρούσα πολιτική αποδοχών έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του ν. 4548/2018, καθώς και τις διατάξεις των Οδηγιών 2007/36/ΕΚ και 2017/828/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για την κατάρτιση της παρούσας έχει ληφθεί υπόψη η πραγματική οικονομική θέση της Εταιρίας, καθώς και οι γενικότερες οικονομικές υποχρεώσεις αυτής, συμπεριλαμβανομένων και των μισθολογικών για το σύνολο των εργαζομένων της. Επιδιώκοντας την μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρίας, η παρούσα πολιτική αποδοχών είναι σύμφωνη και συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρίας.

Η πολιτική αποδοχών εφαρμόζεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Οι αποδοχές περιλαμβάνουν σταθερό μέρος και ανά περιπτώσεις δύνανται να περιλαμβάνουν και μεταβλητό μέρος. Προς το παρόν η Εταιρία δεν καταβάλει μεταβλητές αποδοχές. Εντούτοις εφόσον αποφασιστούν να χορηγούνται μεταβλητές αποδοχές, τότε αυτές δύνανται να συνδέονται τόσο με τις ατομικές επιδόσεις, όσο και την πορεία της Εταιρίας.

Ενδεικτικά κριτήρια βάσει των οποίων δύναται να υπολογίζεται το ύψος των μεταβλητών αποδοχών έχουν ως ακολούθως:

 1. Προσωπικοί στόχοι
 2. Λειτουργικά κέρδη χρήσεως
 • Επιχειρηματική πρωτοβουλία
 1. Προσωπικές δεξιότητες, ηγετικές ικανότητες κλπ.

Η Εταιρία δικαιούται ανά πάσα στιγμή να καθορίζει περαιτέρω κριτήρια για την χορήγηση μεταβλητών αποδοχών, καθώς και να προβλέπει προϋποθέσεις αναβολής της καταβολής αυτών.

 1. Μη εκτελεστικά μέλη

Τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη θα αμείβονται μόνο με σταθερές αποδοχές ετησίως, που έχουν προσδιοριστεί με βάση το χρόνο ενασχόλησης σε διοικητικά συμβούλια κατ’ έτος. Η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών δεν δύναται να περιλαμβάνει bonus, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή άλλης αποζημίωσης, που να συνδέεται με την απόδοση. Το ΔΣ προσδιορίζει και προτείνει στους μετόχους την βασική ετήσια αμοιβή των μελών του, καθώς και τυχόν πρόσθετη αμοιβή για συμμετοχή σε τυχόν επιτροπές.

 1. Εκτελεστικά μέλη

Οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. δύνανται να περιλαμβάνουν σταθερό και μεταβλητό μέρος.

Οι σταθερές αποδοχές χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση και αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα των εκτελεστικών μελών ΔΣ.

Εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας αποφασιστεί η καταβολή μεταβλητών αποδοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτές θα αντανακλούν επιδόσεις μακροπρόθεσμες και προσαρμοσμένες στον κίνδυνο, καθώς και επιδόσεις που υπερβαίνουν τις απαιτούμενες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως μέρος των όρων της σύμβασης, που έχουν με την Εταιρία. Επιπροσθέτως, το ύψος αυτών θα είναι τέτοιο, ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη στήριξη σε αυτές και να περιλαμβάνονται σε αυτές μακροπρόθεσμα κίνητρα και κριτήρια απόδοσης, τα οποία θα επιβραβεύονται σε βάθος χρόνου.

Η παρούσα πολιτική αποδοχών συμφωνείται με διάρκεια ισχύος τέσσερα (4) έτη από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η παρούσα πολιτική αποδοχών, μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της.

Κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, ώστε να επηρεάζεται η διαδικασία χορήγησης αμοιβών, που προβλέπει η παρούσα πολιτική, η παρούσα θα αναθεωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Οποιαδήποτε παρέκκλιση από την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών δε επιτρέπεται παρά μόνο προσωρινά και σε εξαιρετικές περιστάσεις και εφόσον αυτή κριθεί αναγκαία από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρίας στο σύνολό της ή για την διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

Θέμα 7ο:

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει την εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρίας  με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018 και την σχετική τροποποίησή του.

Το σχέδιο του καταστατικού που θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση, προς έγκριση, διαμορφώνεται ως εξής: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

Γενικές Διατάξεις

Επωνυμία, σκοπός, έδρα και διάρκεια της Εταιρείας.

΄Αρθρο 1

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» και με διακριτικό τίτλο ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.».

 Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία της εταιρείας αποδίδετε ως εξής: “INTERWOOD – XYLEMBORIA ATENE”.

΄Αρθρο 2

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

 1. Η εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως ξυλείας επεξεργασμένης ή μη, δομικών υλικών, προϊόντων ξύλου είτε ημεδαπής είτε αλλοδαπής προέλευσης, η επεξεργασία ξυλείας και η παραγωγή πάσης φύσεως προϊόντων ξύλου είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων καθώς και η εμπορία αυτών, η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, η αγορά και εκμετάλλευση πλοίων, η διενέργεια ναυτιλιακών εργασιών, η εκτέλεση τεχνικών και οικοδομικών έργων.
 1. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία κέντρου διανομής πάσης φύσεως προϊόντων και η αντίστοιχη παροχή   υπηρεσιών, μεταφορών, αποθήκευσης, διανομής αυτών (3 P L) και διακίνησης κάθε είδους αντικειμένων και εμπορευμάτων και γενικά η παροχή όλων των υπηρεσιών διαχείρισης αποθήκης για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. Η αποθήκευση όλων των άνω αντικειμένων για λογαριασμό της ιδίας ή για λογαριασμό τρίτων με αντάλλαγμα σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους.  Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού μπορούν να  χρησιμοποιούνται ίδια  ή μισθωμένα μέσα μεταφοράς, ειδικά ή γενικά καθώς και ειδικά μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης των υπό μεταφορά ή αποθήκευση αντικειμένων.
 1. Η δημιουργία τελωνειακών χώρων για ίδια εμπορεύματα ή για εμπορεύματα τρίτων.
 1. Η πραγματοποίηση εισαγωγών και εξαγωγών για και η εκτέλεση τελωνειακών πράξεων για λογαριασμό τρίτων και γενικά η διενέργεια όλων των πράξεων που απαιτούνται για τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων.
 1. Η φύλαξη και ενεχυρίαση αντικειμένων και εμπορευμάτων τρίτων υπέρ της ιδίας και για λογαριασμό τρίτων.
 1. Η δημιουργία ιδιόκτητων ή μισθωμένων εκθεσιακών χώρων και η πραγματοποίηση γενικών ή ειδικών εκθέσεων εμπορευμάτων και βιομηχανοποιημένων προϊόντων.
 1. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας προς κάθε Εταιρεία, όπως οργάνωση επενδυτικής δράσης, εποπτική λειτουργία και συναφών δραστηριοτήτων.
 1. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

 

α.           Να ιδρύει, αποκτά ή διοικεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή να συμμετέχει σε

οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα ή στο  εξωτερικό.

β.         Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε

τρόπο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

γ.         Να ενεργεί με κάθε άλλο τρόπο που θα εξυπηρετεί άμεσα ή   έμμεσα το σκοπό

της Εταιρείας.

΄Αρθρο 3

 1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ελευσίνας, Αττικής.

Η Εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει  Εργοστάσια, εργαστήρια, υποκαταστήματα, πρακτορεία, πρατήρια ή εκθέσεις πωλήσεως προϊόντων σε διάφορα σημεία της Αθήνας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και της αλλοδαπής. Οι δραστηριότητες και οι αρμοδιότητες έκαστου των  ανωτέρω καθορίζονται είτε με την απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου περί ίδρυσής τους είτε με μεταγενέστερη αυτής. Καμία πράξη  Διευθυντή υποκαταστήματος,  πράκτορα ή αντιπροσώπου δεν υποχρεώνει την Εταιρεία, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη ειδική έγγραφη εντολή ή καθ’υπέρβαση  των εντολών που έχουν δοθεί σε αυτόν ή εναντίον των συμφερόντων της  Εταιρείας.

 1. Οποιαδήποτε διαφορά οποιασδήποτε φύσεως, μεταξύ της Εταιρείας καθώς και

των απανταχού υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών κ.λ.π.  αυτής με τους μετόχους της ή με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συναλλάσσεται με αυτήν για οποιαδήποτε αιτία και λόγω της εν γένει εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητάς της και ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησης της, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των  δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας η οποία και μόνο ενάγεται ενώπιον των καθ’ύλην αρμοδίων Δικαστηρίων της έδρας της, ακόμη και σε περιπτώσεις ειδικής ή αποκλειστικής κατά την Πολιτική Δικονομία ή τις διατάξεις άλλων νόμων δωσιδικίας, εκτός εάν η Εταιρεία έχει δηλώσει ρητώς και εγγράφως ότι παραιτείται του δικαιώματός αυτού (αποκλειομένης της σιωπηρής παραίτησης).

Άρθρο 4

Αρχικά, η διάρκεια της Εταιρείας είχε ορισθεί για πενήντα έτη, αρχόμενη από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπουργικής αποφάσεως που ενέκρινε το παρόν Καταστατικό και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2007.

Με απόφαση της 2ης Επαναληπτικής Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 15ης Νοεμβρίου 2004, η διάρκεια της Εταιρείας παρατείνεται για πενήντα (50) ακόμη έτη, αρχόμενη από τη λήξη της αρχικής πεντηκονταετίας και λήγουσα την 18/04/2057.

Η παράταση ή μείωση της διάρκειας ή η μετατροπή της από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, και αντίστροφα, δύναται να αποφασιστεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση, που θα τροποποιήσει αναλόγως το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

 α)  Αρχικά ορίσθηκε στο Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. 140/18.4.57 Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε ένα εκατομμύριο και εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες (64.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) δραχμών εκάστη.

β)  Αυξήθηκε με την από 31 Ιανουαρίου 1962 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 18295/702/6.4.62 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμ. 171/62 Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστη.

γ)   Αυξήθηκε με την από 10.4.64 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 32444/2111/10.7.1964 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμ. 660/24.7.64 Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστη.

δ)  Αυξήθηκε με την από 27.5.65 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 44351/2941/25.8.65 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμ. 797/65 Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστη.

ε) Αυξήθηκε με την από 27 Ιουνίου 1967 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 54015/3783/36039/29.8.67 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμ. 881/67 Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100) δραχμών εκάστη.

στ) Αυξήθηκε με την από 27 Ιουνίου 1968 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 43772/3610/13.7.1968 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμ. 868/68 Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100) δραχμών εκάστη.

ζ)  Αυξήθηκε με την από 28 Ιουνίου 1969 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 11303/15.10.71 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμ. 1623/25.10.71 Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε δεκαέξι εκατομμύρια (16.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν (100) δραχμών εκάστη.

η)  Αυξήθηκε με την από 26 Ιουνίου 1974 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 108934/8.8.74 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, Δ/τος Αθηνών, δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμ. 1716/12.8.74 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (24.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστη και σε σαράντα χιλιάδες (40.000) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης, οι οποίες έχουν τα κάτωθι προνόμια:

αα)       Προνομιακή απόληψη α’ μερίσματος προς 8% επί της ονομαστικής αξίας.

ββ)       Προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος κεφαλαίου σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας και

γγ)       Καταβολή τόκου 8% ετησίως επί της ονομαστικής τους αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή του α’ μερίσματος.

θ)  Αυξήθηκε με την από 8 Ιουνίου 1975 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 96049/26.5.75 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, Δ/τος Αθηνών, δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμ. 1671/2.7.75 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια (44.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστη και σε εξήντα χιλιάδες (60.000) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστη, οι οποίες έχουν τα ίδια με τα ως άνω προνόμια.

ι)  Αυξήθηκε με την από 5 Νοεμβρίου 1975 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 125528/10.12.75 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, Δ/τος Αθηνών, δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμ. 2565/19.12.75 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με μετρητά κατά ένδεκα εκατομμύρια (11.000.000) δραχμές με την έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστη, οι οποίες διετέθησαν υπέρ το άρτιο, σε τιμή διακοσίων ενενήντα δραχμών (290) εκάστη, μεταφερόμενης της επιπλέον διαφοράς για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, εκ των οποίων οι σαράντα χιλιάδες (40.000) κοινές μετά ψήφου και οι δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές, οι οποίες έχουν τα ίδια με τις προηγούμενες προνομιούχες μετοχές προνόμια.

ια) Με την από 8 Απριλίου 1976 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 98826/5.7.76 απόφαση του Νομάρχη Αττικής (Δ/τος Αθηνών), δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμ. 2195/15.7.76 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, οι εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετά ψήφου έχουν τα κάτωθι προνόμια :

αα)       Προνομιακή απόληψη α’ μερίσματος προς 12% επί της ονομαστικής αξίας τους.

ββ)       Προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος κεφαλαίου σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας και

γγ)       Καταβολή τόκου προς 12% ετησίως επί της ονομαστικής των αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α’ μερίσματος.

ιβ)        Αυξήθηκε με την από 20.6.77 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 108752/4.9.77 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, Δ/τος Αθηνών, δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμ. 3113/15.10.77 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά ένδεκα εκατομμύρια (11.000.000) δραχμές με την έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστη, ως ακολούθως:

αα)       με μετρητά κατά έξι εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (6.600.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων δραχμών εκάστη (200), οι οποίες διετέθησαν υπέρ το άρτιο στην τιμή των τριακοσίων (300) δραχμών εκάστη, της επί πλέον διαφοράς μεταφερόμενης για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ββ)       με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προκύπτει λόγω της αναπροσαρμογής των ακινήτων βάσει του Ν.542/77,  δραχμών τετρακοσίων δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων πέντε (413.405), με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού λόγω της αναπροσαρμογής ακινήτων Ν.1314/72, δραχμών εκατόν τριάκοντα μια χιλιάδων ογδόντα δύο (131.082) και με καταβολή μετρητών πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δέκα τριών (5.513) δραχμών, ήτοι συνολικό ποσό πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (550.000) δραχμών με την έκδοση δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστη.

γγ)       με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού λόγω της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, δραχμών τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων (3.850.000) με την έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (19.250) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) εκάστη.

ιγ)        Αυξήθηκε με την από 4 Ιουλίου 1980 απόφαση της Τακτικής και Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την  υπ’αριθμ. 17639/18.7.80 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, Δ/τος Αθηνών, δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμ. 2803/19.07.80 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά δέκα τέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) δραχμές ως κάτωθι:

αα)       με μετρητά κατά οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστη, οι οποίες διετέθησαν υπέρ το άρτιο σε τιμή  τριακοσίων (300) δραχμών εκάστη, της επί πλέον διαφοράς μεταφερόμενης για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού  με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ββ)       με κεφαλαιοποίηση μέρους των διανεμομένων κερδών της χρήσεως 1979, δραχμών δέκα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (19.800.000) με την έκδοση εξήντα  έξι χιλιάδων (66.000) νέων μετοχών κοινών, ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) εκάστη, οι οποίες διετέθησαν υπέρ το άρτιο σε τιμή τριακοσίων (300) δραχμών εκάστη, της επί πλέον διαφοράς μεταφερόμενης για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ιδ)        Αυξήθηκε με την από 25.6.81 απόφαση της Τακτικής και Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 3729/30.6.81 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, Δ/τος Ανατ. Αττικής, δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμ. 2916/02.07.81 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά δέκα έξι εκατομμύρια δραχμές (16.000.000), με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων κοινών μετά ψήφου ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστη, οι οποίες διετέθησαν υπέρ το άρτιο στην τιμή των τριακοσίων (300) δραχμών εκάστη, της επί πλέον διαφοράς μεταφερομένης για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με κεφαλαιοποίηση μέρους διανεμομένων κερδών της χρήσεως 1980 δραχμών είκοσι έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (26.400.000).

ιε)        Αυξήθηκε με την από 3.12.82 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την  υπ’αριθμ. ΕΜ6833 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, Δ/τος Ανατ. Αττικής, δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμ. 4467/22.12.82 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά πενήντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (52.800.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση ποσού σαράντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι (49.944.220) δραχμών, η οποία προέκυψε από την υπεραξία λόγω της αναπροσαρμογής των ακινήτων της Εταιρείας βάσει των διατάξεων του Ν.1249/82 και με την κεφαλαιοποίηση ποσού δραχμών δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (2.855.780) από το Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης των εν κυκλοφορία μετοχών κατά ποσό εκατόν δέκα (110) δραχμών.

ιστ)       Αυξήθηκε με την από 30.3.87 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. Κ3 3040/20.5.87 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 216 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με μετρητά κατά τριάντα επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (37.200.000) δραχμές, με την έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων νέων μετοχών (120.000) ανωνύμων, ονομαστικής αξίας τριακοσίων δέκα (310) δραχμών εκάστη, οι οποίες διετέθησαν υπέρ το άρτιο στην τιμήν των πεντακοσίων τριάντα (530) δραχμών εκάστη, της επί πλέον διαφοράς μεταφερόμενης για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, εκ των οποίων σαράντα χιλιάδες πεντακόσιες (40.500) κοινές μετοχές μετά ψήφου και εβδομήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (79.500) προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές μη μετατρέψιμες σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, οι οποίες έχουν τα κάτωθι προνόμια :

αα)       Προνομιακή απόληψη α’ μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας.

ββ)       Προνομιακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας του καταβληθέντος κεφαλαίου κατά την οποία θα προηγούνται οι υπ’αύξοντα αριθμό 1 έως 75.000 προνομιούχες μετοχές και θα έπονται οι με αύξοντα αριθμό 75.001 έως 154.500 προνομιούχες μετοχές, επί των τίτλων των οποίων θα αναγράφεται η φράση “Νέα Έκδοση”.

γγ)       Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α’ μερίσματος.

ιζ)        Αυξήθηκε με την από 27.11.87 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. Κ3-352/29.1.88 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμ. 192/3.2.88 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με μετρητά κατά τριάντα επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (37.200.000) δραχμές, με την έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων νέων μετοχών (120.000) ανωνύμων, ονομαστικής αξίας τριακοσίων δέκα (310) δραχμών εκάστη, οι οποίες διετέθησαν υπέρ το άρτιο στην τιμή των επτακοσίων πενήντα δραχμών (750) εκάστη, της επί πλέον διαφοράς μεταφερόμενης για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, εκ των οποίων εβδομήντα μία χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (71.280) κοινές μετά ψήφου μετοχές , και σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (48.720) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές, οι οποίες φέρουν την ένδειξη “ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1988” και έχουν τα κάτωθι προνόμια:

αα)       Προνομιακή απόληψη α’ μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας.

ββ)       Προνομιακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, του καταβληθέντος κεφαλαίου, κατά την ακόλουθη σειρά : (α) Οι προνομιούχοι μετοχές με αύξοντα αριθμό 1 έως 75.000, (β) Οι προνομιούχοι μετοχές με αύξοντα αριθμό 75.001 έως 154.500, οι οποίες και  φέρουν την ένδειξη “Νέα ‘Έκδοση” και τέλος (γ) Οι προνομιούχες μετοχές με αύξοντα αριθμό 154.501 έως 203.220 και οι οποίες φέρουν την ένδειξη “Έκδοση 1988”.

γγ)       Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την  καταβολή ισόποσου α’ μερίσματος.

ιη)        Δια της από 28.1.89 αποφάσεως της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως, η ονομαστική τιμή της μετοχής αυξήθηκε από τριακόσιες δέκα (310) δραχμές ανά μετοχή σε τετρακόσιες πενήντα (450) δραχμές ανά μετοχή, μειουμένου αντίστοιχα του αριθμού των μετοχών σε τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (496.000) μετοχές εκ των οποίων τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τέσσερις (356.004) κοινές μετά ψήφου και εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα έξι (139.996) προνομιούχες άνευ ψήφου, μη μετατρέψιμες σε κοινές μετά ψήφου, οι οποίες έχουν τα εν παρ. 1 εδάφιο ιι του παρόντος άρθρου προνόμια.

ιθ)        Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως της 28.1.89, η οποία ελήφθη μετά την απόφασή του προηγούμενου εδαφίου, αυξήθηκε μέσω της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της, σύμφωνα με την Υ.Α.Ε. 2665/84/88 κατά ενενήντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα εννέα (98.161.959) δραχμές και μέσω της κεφαλαιοποίησης μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά δύο εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες σαράντα μία (2.638.041) δραχμές, ήτοι συνολικά κατά εκατό εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (100.800.000) δραχμές, με την έκδοση διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (224.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τετρακοσίων πενήντα (450) δραχμών εκάστη, εκ των οποίων εκατόν εξήντα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα έξι (160.776) κοινές μετά ψήφου και εξήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες είκοσι τέσσερις (63.224) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές και οι οποίες έχουν τα εν παρ. 1 εδάφιο ιι του παρόντος άρθρου προνόμια.

΄Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (324.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένα και κατανέμεται σε επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (720.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τετρακοσίων πενήντα (450) δραχμών εκάστη, εκ των οποίων πεντακόσιες δέκα έξι χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (516.780) κοινές μετά ψήφου και διακόσιες τρεις χιλιάδες διακόσιες είκοσι (203.220) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές και οι οποίες έχουν τα κάτωθι προνόμια :

αα)       Προνομιακή απόληψη α’ μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας.

ββ)       Προνομιακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, του καταβληθέντος κεφαλαίου, κατά την ακόλουθη σειρά : (α) Οι προνομιούχες μετοχές με αύξοντα αριθμό 1 έως 75.000, (β) Οι προνομιούχοι μετοχές με αύξοντα αριθμό 75.001 έως 154.500 και οι οποίες φέρουν την ένδειξη ”ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ” και τέλος (γ) Οι προνομιούχες μετοχές με αύξοντα αριθμό 154.501 έως 203.220 και οι οποίες φέρουν την ένδειξη “ΕΚΔΟΣΗ 1989”.

γγ)       Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α’ μερίσματος.

κ)         Αυξάνεται διά της από 26.04.90 αποφάσεως της Β’ Επαναληπτικής ‘Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των Κοινών και Προνομιούχων Μετόχων, με την καταβολή μετρητών κατά εξήντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (64.800.000) δραχμές, με την έκδοση 144.000 νέων μετοχών ανωνύμων, ονομαστικής αξίας 450 δραχμών εκάστη, οι οποίες διετέθησαν υπέρ το άρτιο στην τιμή των δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών εκάστη, της επί πλέον διαφοράς μεταφερόμενης για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, εκ των οποίων εκατόν τρεις χιλιάδες διακόσιες είκοσι (103.220) μετοχές κοινές μετά ψήφου και σαράντα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (40.780) μετοχές προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές, οι οποίες φέρουν την ένδειξη “ΕΚΔΟΣΗ 1990” και έχουν τα κάτωθι προνόμια :

αα)       Προνομιακή απόληψη α’ μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας.

ββ)       Προνομιακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, του καταβληθέντος κεφαλαίου, κατά την ακόλουθη σειρά : (α) οι προνομιούχες μετοχές με αύξοντα αριθμό 1 έως 75.000, (β) οι προνομιούχες μετοχές με αύξοντα αριθμό 75.001 έως 154.500 και οι οποίες φέρουν την ένδειξη “ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ”, (γ) οι προνομιούχες μετοχές με αύξοντα αριθμό 154.501 έως 203.220 και οι οποίες φέρουν την ένδειξη “ΕΚΔΟΣΗ 1988” και (δ) οι προνομιούχες μετοχές με αύξοντα αριθμό 203.221 έως 244.000 και οι οποίες φέρουν την ένδειξη “ΕΚΔΟΣΗ 1990”.

γγ)       Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α’ μερίσματος.

κα)       Αυξάνεται δια της από 18.12.92 αποφάσεως της Β’  Επαναληπτικής ‘Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων κατά εκατόν πενήντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (155.520.000) δραχμές, λόγω αναπροσαρμογής των παγίων και ανέρχεται σε 544.320.000 δραχμές δια εκδόσεως τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων (345.600) νέων μετοχών κοινών και προνομιούχων διανεμηθησομένων στους παλαιούς μετόχους δωρεάν με αναλογία 4 νέες μετοχές ανά 10 παλαιές, οι οποίες θα συμμετέχουν στα κέρδη της χρήσεως 1993.

κβ)       Αυξάνεται δια της από 27.11.98 αποφάσεως της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων κατά 217.728.000 λόγω αναπροσαρμογής των παγίων και ανέρχεται σε 762.048.000 δραχμές δια εκδόσεως τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα (483.840) νέων μετοχών κοινών και προνομιούχων  διανεμηθησομένων στους παλαιούς μετόχους δωρεάν με αναλογία 4 νέες μετοχές ανά 10 παλαιές, οι οποίες θα συμμετέχουν  στα κέρδη της χρήσεως 1999.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας εκ δραχμών επτακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (762.048.000) θα διαιρείται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες διακόσιες (1.215.200) κοινές μετά ψήφου μετοχές και τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες σαράντα (478.240) μετοχές προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές αλλά έχουσες τα κάτωθι προνόμια :

αα)       Προνομιακή απόληψη α’ μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας.

ββ)       Προνομιακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας του καταβληθέντος κεφαλαίου.

γγ)       Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α’ μερίσματος.

κγ)       Το Κεφάλαιο, διά της από 5/7/1999 αποφάσεως της ‘Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξάνεται κατά 381.024.000 δρχ. δια της καταβολής μετρητών με την έκδοση 846.720 νέων μετοχών εκ των οποίων 726.160 κοινές και 119.560 προνομιούχες διανεμηθησόμενες στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 2 νέες κοινές μετοχές ανά 4 παλαιές, στους δε  κατόχους προνομιούχων μετοχών θα διανεμηθούν ανά 4 παλαιές, μία κοινή μετά ψήφου και μια προνομιούχος άνευ ψήφου, οι οποίες θα συμμετέχουν στα κέρδη της χρήσεως 1999.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1.143.072.000 δραχμές και διαιρείται σε 2.540.160 μετοχές ονομαστικής αξίας 450 δρχ. εκάστη, εκ των οποίων 1.942.360 είναι κοινές μετά ψήφου μετοχές και 597.800 προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές αλλά έχουσες τα κάτωθι προνόμια :

αα)       Προνομιακή απόληψη α’ μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας.

ββ)       Προνομιακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας του καταβληθέντος κεφαλαίου.

γγ)       Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α’ μερίσματος.

κδ)       Διά της από 14/11/2002 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, απεφασίσθη:

α)         Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.565,47 Euro, με την ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, η οποία καθορίζεται σε 1,32 Euro.

β)         Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Euro.

γ)         Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 670.602,24 Euro, λόγω αναπροσαρμογής των παγίων, δια εκδόσεως τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων  τετρακοσίων εβδομήντα δύο (388.472) νέων Κοινών μετοχών και εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (119.560) Προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,32 Euro, διανεμηθησομένων στους παλαιούς μετόχους δωρεάν, με αναλογία μία (1) νέα μετοχή ανά πέντε (5) παλαιές, οι οποίες συμμετέχουν  στα κέρδη της χρήσεως 2002.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 4.023.613,44 Euro και διαιρείται σε 3.048.192 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,32 εκάστη, εκ των οποίων 2.330.832 είναι κοινές μετά ψήφου μετοχές και 717.360 προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές αλλά έχουσες τα κάτωθι προνόμια

αα)       Προνομιακή απόληψη α’ μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας.

ββ)       Προνομιακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας του καταβληθέντος κεφαλαίου.

γγ)       Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α’ μερίσματος.

κε)        Με την από 9/10/2006 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής  Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αποφασίστηκε:

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσόν 804.722,17 Ευρώ από κεφαλαιοποίηση  αποθεματικών, όπως εμφανίζεται στις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν με τα Δ.Λ.Π. και το οποίο ποσό αντιστοιχεί σε αυτό της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας λόγω αναπροσαρμογής  με τις διατάξεις του Ν.2065/92 το οποίο εμφανίζεται στο λογαριασμό «Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» (41.07.00.0002) των Φορολογικών Βιβλίων.  Η αύξηση αυτή πραγματοποιείται με την έκδοση τετρακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (466.166) νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών και εκατόν σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα δύο (143.472) νέων Προνομιούχων Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,32 Ευρώ εκάστη, διανεμηθησομένων  στους παλαιούς μετόχους δωρεάν, με αναλογία μία (1) νέα μετοχή ανά πέντε (5) παλαιές.  Οι νέες μετοχές θα συμμετέχουν στα κέρδη της χρήσεως 2006.

Μετά την εν λόγω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε 4.828.335,60 Ευρώ και διαιρείται σε 3.657.830 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,32 Ευρώ εκάστη, εκ των οποίων 2.796.998 είναι Κοινές μετά ψήφου Ονομαστικές μετοχές και 860.832 Προνομιούχες άνευ ψήφου Ονομαστικές και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές.

κστ)      Με την από 9/10/2006 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε:

Η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 1,32 Ευρώ σε 0,44 Ευρώ η κάθε μία και την ταυτόχρονη αύξηση των μετοχών από 2.796.998 σε 8.390.994 Κοινές μετά ψήφου Ονομαστικές μετοχές και από 860.832 σε 2.582.496 Προνομιούχες άνευ ψήφου Ονομαστικές και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές.

Οι ως άνω 5.593.996 νέες Κοινές μετά ψήφου Ονομαστικές μετοχές και οι 1.721.664 νέες Προνομιούχες άνευ ψήφου Ονομαστικές μετοχές πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρείας, σε αναλογία :

 • δύο (2) νέες Κοινές μετά ψήφου Ονομαστικές μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά Κοινή μετά ψήφου Ονομαστική μετοχή και

 

 • δύο (2) νέες Προνομιούχες άνευ ψήφου Ονομαστικές μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά Προνομιούχο άνευ ψήφου Ονομαστική μετοχή.

Μετά την ως άνω εταιρική μεταβολή, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένει στο ύψος των 4.828.335,60 Ευρώ, διαιρούμενο σε 10.973.490 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,44 Ευρώ εκάστη, εκ των οποίων 8.390.994 είναι Κοινές μετά ψήφου Ονομαστικές μετοχές και 2.582.496 είναι Προνομιούχες άνευ ψήφου Ονομαστικές και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές.

ιρ)       Με την από 06.12.2007 απόφαση της ‘Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 326.040 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί αποκλειστικά με εισφορά σε είδος των 49.900 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων με την έκδοση 741.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ εκάστης ενώ το υπόλοιπο ποσό της αξίας εκτίμησης (ήτοι αξία εκτίμησης 1.862.000,00 ευρώ μείον ονομαστική αξία μετοχών 326.040 ευρώ μείον έξοδα μεταβίβασης 113.000,00 ευρώ), καταχωρήθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά την εν λόγω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 5.154.375,60 ευρώ και διαιρείται σε 11.714.490 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ εκάστη, εκ των οποίων 9.131.994 είναι κοινές ονομαστικές μετοχές και 2.582.496 είναι προνομιούχες άνευ ψήφου ονομαστικές και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές.

ισ)      Με την από 06.12.2007 απόφαση της ‘Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 22.572,00 ευρώ με την ακύρωση 35.640 κοινών και 15.660 προνομιούχων μετοχών που είχαν αποκτηθεί από την Εταιρεία λόγω παρέλευσης της προβλεπόμενης από το νόμο τριετίας και επιβαλλόμενης από το άρθρο 16 παρ. 12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εφαρμόζεται.

Μετά την εν λόγω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 5.131.803,60 Ευρώ και διαιρείται σε 11.663.190 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,44 Ευρώ εκάστης, εκ των οποίων 9.096.354 είναι κοινές ονομαστικές μετοχές και 2.566.836 είναι προνομιούχες άνευ ψήφου ονομαστικές και μή μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές.

ιτ)         Με τις  από 09.11.2009 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών,  αποφασίστηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Ε. από την ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2) – 77α και 78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του, των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν. Επίσης, με τις  ως άνω αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων αποφασίσθηκε α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων ενός χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€ 12.201.200,00) που αντιστοιχεί στο ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Ε., και β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 και 75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 συνεπεία απόσβεσης λόγω σύγχυσης της αξίωσης λήψης μετοχών κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτών του ευρώ (€ 1.166.032,56) που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων κοινών μετοχών της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.  που κατέχει η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Ε.

Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δεκαέξι εκατομμύρια εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά του ευρώ (€ 16.166.971,04), διαιρούμενο σε τριάντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εκατόν δεκαέξι (36.743.116) μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 0,44) εκάστη, εκ των οποίων τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (34.176.280) είναι κοινές ονομαστικές μετοχές και δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οχτακόσιες τριάντα έξι (2.566.836) είναι προνομιούχες άνευ ψήφου ονομαστικές και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές».

 ιυ) Με τις από 24.1.2012 και στις 21.2.2012 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών αντίστοιχα, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ (€356.466) με την εισφορά σε είδος των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων (165.000) κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ ELTOP ABEE» , με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και την έκδοση οκτακοσίων δέκα χιλιάδων εκατόν πενήντα (810.150) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,44) εκάστη.

Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δεκαέξι εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα επτά ευρώ και τέσσερα λεπτά (€16.523.437,04), διαιρούμενο σε τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες εξήντα έξι (37.553.266) μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 0,44) εκάστη εκ των οποίων τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα (34.986.430) είναι κοινές ονομαστικές μετοχές και δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οχτακόσιες τριάντα έξι (2.566.836) είναι προνομιούχες άνευ ψήφου ονομαστικές και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές.

 1. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ως και εκδόσεως ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, οι κατά τον χρόνο της αυξήσεως του κεφαλαίου ή της εκδόσεως του ομολογιακού δανείου μέτοχοι της Εταιρείας δικαιούνται όπως αναλάβουν κατά προτίμηση όλες τις νέες μετοχές ή ομολογίες, κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

΄Αρθρο 6

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταχωρούνται δε στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (άυλες μετοχές).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 7

 1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) μέχρι έντεκα (11) μέλη, που μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να υποδεικνύει εντός 15 ημερών από το διορισμό του ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα παραπάνω αναφερόμενα όρια. Ως μέλη εκλέγονται εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει.
 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από την Γενική Συνέλευση για περίοδο τριών (3) ετών, η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεχθούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.
 1. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
 1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία.
 1. Επίσης, σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί, πεθάνει ή απωλέσει την ιδιότητά του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία εναπομείναντα μέλη, δύναται να εκλέξει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή έχουν διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4548/2018. Επιπλέον, η ως άνω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.
 1. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του ν. 4548/2018, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
 1. Η διάρκεια θητείας των εκλεγμένων σε αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στην ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η θητεία των αντικατασταθέντων μελών.

Άρθρο 8

 1. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να υπογράψει ή έχει διαφορετική άποψη σε κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αυτό πρέπει να καταγράφεται ξεκάθαρα στα πρακτικά.
 2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο ή τις ανάγκες της Εταιρείας.
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.
 1. Για τα ζητήματα που αφορούν στη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου θα εφαρμόζεται ο ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως σε αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι λιγότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας τυχόν προκύπτον κλάσμα παραλείπεται. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα έναν σύμβουλο.
 1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 10

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε τον Πρόεδρο.
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει, από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους και Γενικό Διευθυντή, είτε από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας καθώς και τους αναπληρωτές τους, ορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητές τους.
 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα Προέδρου ασκεί προσωρινά ο μέτοχος με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 11

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον και όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων ή ομολογιακών δανείων με ανταλλάξιμες ομολογίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 12

 1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν ακόμη και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
 2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο ν. 4548/2018 ως αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο ή αναγκαίο.
 5. Για τα ζητήματα που αφορούν στην πρόσκληση και τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα εφαρμόζεται ο ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει

Άρθρο 13

 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
 2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
 3. Κατ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του ν. 4548/2018 ή σε άλλα νομοθετήματα και τα οποία απαιτούν αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
 4. Αν δεν επιτευχθεί η ως άνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 14

 1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.
 2. Κατ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15

Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, για τον υπολογισμό της νομίμου απαρτίας και πλειοψηφίας λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν τις κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 16

Ο Πρόεδρος ή όταν αυτός κωλύεται, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Χρέη γραμματέα και ψηφολέκτη εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Μετά από την οριστικοποίηση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρά στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17

 1. Σχετικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
 1. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

Άρθρο 18

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η εταιρική χρήση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Θα ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και θα τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 19

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και διατίθενται -εφόσον μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το νόμο- με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α.         Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β.         Αφαιρείται η κατά το ν. 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ.         Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του νόμου 4548/2018.

δ.         Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Άρθρον 20

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει κάθε φορά.

Θέμα 8ο:

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα σχετικά με την πορεία της Εταιρίας.