Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Σχόλια ΔΣ επί της Γεν. Συνέλευσης 03/08/2020

 «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ

Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 121566907000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της 03.08.2020

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου της Εταιρίας

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 εδ. β’ Κ.Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η εταιρία  «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία» (η Εταιρία») γνωστοποιεί ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας που υφίστανται κατά την 13.07.2020, ήτοι ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση, ανέρχεται σε τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες εξήντα έξι (37.553.266) μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,44) εκάστης, εκ των οποίων τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα (34.986.430) είναι κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οχτακόσιες τριάντα έξι (2.566.836) είναι προνομιούχες, ονομαστικές μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές.

Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

Θέμα 1ο: Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 (1.1.2019-31.12.2019) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, για τη χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), μετά της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 29.06.2020.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και λήψη απόφασης σχετικά με τη διανομή  μερίσματος (ή μη) για τη χρήση 2019

H Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για τη χρήση 2019. Σημειώνεται ότι λόγω συσσωρευμένων ζημιών, η Εταιρία δε δύναται να διανείμει μέρισμα στους μετόχους της.

Θέμα 3ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2019

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.

Θέμα 4ο: Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για τη χρήση 2019

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να απαλλάξει  τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για τη χρήση 2019.

Θέμα 5ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, α) την εκλογή της εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία ΣΟΛ ΑΕ για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2020 (01/01/2020-31/12/2020) καθώς και β) την έγκριση της αμοιβής τους.

Θέμα 6ο: Υποβολή έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέσει υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2019.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

«ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121566907000

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2019 – 31.12.2019

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Η παρούσα έκθεση αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 ν. 4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» (εφεξής: Εταιρία), για την χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019, που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας, που εγκρίθηκε την 24η Ιουνίου 2019, και την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την νομοθεσία, και ειδικότερα:

(α) Ως προς τα μη εκτελεστικά μέλη: Σύμφωνα με τον όρο 1 της Πολιτικής Αποδοχών, τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αμείβονται μόνο με σταθερές αποδοχές ετησίως, που έχουν προσδιοριστεί με βάση το χρόνο ενασχόλησης σε διοικητικά συμβούλια κατ’ έτος.

Η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών δεν περιλαμβάνει bonus, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή άλλης αποζημίωσης, που να συνδέεται με την απόδοση.

(β) Ως προς τα εκτελεστικά μέλη: Σύμφωνα με τον όρο 2 της Πολιτικής Αποδοχών, οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. δύνανται να περιλαμβάνουν σταθερό και μεταβλητό μέρος.

Οι σταθερές αποδοχές χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση και αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

Οι μεταβλητές αποδοχές αντανακλούν επιδόσεις μακροπρόθεσμες και προσαρμοσμένες στον κίνδυνο, καθώς και επιδόσεις που υπερβαίνουν τις απαιτούμενες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως μέρος των όρων της σύμβασης, που έχουν με την Εταιρία. Επιπροσθέτως, το ύψος αυτών είναι τέτοιο, ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη στήριξη σε αυτές, αλλά και να περιλαμβάνονται σε αυτές μακροπρόθεσμα κίνητρα και κριτήρια απόδοσης, τα οποία θα επιβραβεύονται σε βάθος χρόνου.

Γενικότερα, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκονται σε αρμονία με τις αμοιβές διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας, αλλά και σε εύλογη αναλογία με το μέσο όρο των αποδοχών των εργαζομένων της Εταιρίας.

  1. Σύνολο αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019

Προς διευκόλυνση παρατίθενται κατωτέρω Πίνακας 1, που περιλαμβάνει αναλυτικά τις ετήσιες αποδοχές (σε Ευρώ) οιασδήποτε φύσεως, που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019.

Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που δηλώνονται στον Πίνακα 1 είναι μεικτές, πλέον των εργοδοτικών εισφορών που τυχόν καταβλήθηκαν, όπου ήταν απαραίτητο, ενώ οι καθαρές αποδοχές προσδιορίζονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που βαρύνουν κάθε δικαιούχο.

  1. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Προς διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω Πίνακας 2, που παρουσιάζει την ετήσια μεταβολή των αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου, δείκτες και μεγέθη, που αφορούν την απόδοση και την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας, καθώς και ο μέσος όρος των μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, για τις χρήσεις της Εταιρίας 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019.

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας, που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2, απεικονίζονται με βάση τα δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία των αντίστοιχων ως άνω χρήσεων, όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας.

  1. Επιπλέον αποδοχές από εταιρία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο

Κατά την χρήση 2019 δεν καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδοχές από άλλη εταιρία του Ομίλου.

  1. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 31.12.2019. 

  1. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαιρέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρίας

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

  1. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

  1. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών

Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, όπως έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2019.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

(ποσά σε 000’s Ευρώ)

 

Ον/μο Ιδιότητα Σταθερές Αμοιβές % Μεταβλητές/ Λοιπές παροχές % Σύνολο
ΓΕΡΑΡΔΗΣ Γ. Δ.ΣΥΜΒ 51,2 100 51,2
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ε. ΣΥΜΒ. 1,2 100     1,2
ΓΕΡΑΡΔΗ Σ. ΑΝΤΙΠ. 0,4 100     0,4
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ν. ΣΥΜΒ. 0,4 100     0,4
ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΙΧ. ΣΥΜΒ. 2,5 100     2,5
ΤΡΟΚΟΥΔΗΣ Μ. ΑΝΕΞ. 0,4 100     0,4
ΤΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞ. ΠΡΟΕΔΡ 0,4 100     0,4
ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΑΝΕΞ. 2,50 100     2,5
Σύνολο   59,00 100 59,00

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

(ποσά σε 000’s Ευρώ)

 

Μεικτές αποδοχές 2015 2016 Μεταβολή 2017 2018 Μεταβολή 2019 Μεταβολή
Σύνολο ετήσιων μεικτών αποδοχών μελών δ.σ. 56,5 59,00 2,5 59.00 61.15 2.15 59,00 -1.15
Μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού 20,02 19,39 -0,63 17,04 18.90 1.86 19.99 1.09
Αριθμός προσωπικού 53 55 2 63 67 4 68 1
Οικονομικά στοιχεία χρήσεων
Έσοδα από μισθώματα 167,62 249,48 81,86 299,56 250.95 -48.61 211.78 -39.17
Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 1.580,79 2.156.06 575,27 1961,05 2040.02 79.97 2142.58 102.56
Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 1.580,79 2.156,06 575,27 1/961,05 2040.02 79.97 2142.58 102.56
Καθαρά Κέρδη μετά φόρων 255,06 289,90 544,96 – 99.65 167.32 67.67 247.53 80.21
Εσωτερική Αξία Εταιρίας (ΝΑV) 14.526 14.821 295 14.830 13.029 -1801 13.260 231

 

Θέμα 7ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του

Προτείνεται η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας, με τριετή θητεία, η οποία θα παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση καλείται να ορίσει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Θέμα 8ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εκλέξει νέα Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Θέμα 9ο: Επικύρωση της από 04.05.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σχετικά με το συμψηφισμό αποθεματικών της Εταιρίας με ζημίες εις νέον

Η Γενική Συνέλευση καλείται να επικυρώσει την από 04.05.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σχετικά με το συμψηφισμό αποθεματικών της Εταιρίας με ζημίες εις νέον.

Θέμα 10ο:  Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα σχετικά με την πορεία της Εταιρίας.