Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αποφάσεις 62ης Τακτικής Γεν, Συνέλευσης 03-08-2020

Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις της 62ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 3/8/2020

 

Η εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 03.08.2020 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν οκτώ (8) μέτοχοι που εκπροσωπούν 25.585.010 κοινές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 73,99% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

ΘΕΜΑ1ο: Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 (1.1.2019-31.12.2019) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Η Γενική Συνέλευση  ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, για τη χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), μετά της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ο:  Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και λήψη απόφασης σχετικά με τη διανομή  μερίσματος (ή μη) για τη χρήση 2019

H Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για τη χρήση 2019. Επίσης αποφάσισε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Θέμα 3ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2019

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.

Θέμα 4ο: Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για τη χρήση 2019

Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε ομόφωνα τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για τη χρήση 2019.

Θέμα 5ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, την εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ και ειδικότερα την κα Γρατσία – Δρομπάκη Αγγελική με Α.Μ. ΣΟΕΛ 13071 ως Τακτικό Ελεγκτή και τον κ. Συλεούνη Κωνσταντίνο με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14831 ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας, για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της χρήσης 2020 (1/1/2020-31/12/2020). Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως καθορίσει το ποσό της αμοιβής τους.

Θέμα 6ο: Υποβολή έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2019

H Έκθεση Αποδοχών αναφορικά με τις αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2019 τέθηκε υπόψη των μετόχων προς συζήτηση.

Σημειώνεται ότι η Έκθεση Αποδοχών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.interwood.gr)

Θέμα 7ο:  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του

Η Γενική Συνέλευση, εξέλεξε ομόφωνα, νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, απαρτιζόμενο από τους κάτωθι:

  1. Παππά Αλέξανδρο του Πέτρου
  2. Γεράρδη Σοφία του Αλεξάνδρου
  3. Γεράρδη Γεώργιο του Νικολάου
  4. Θεοδωρίδη Νικόλαο του Γεωργίου
  5. Τροκούδης Μιχαήλ του Κυπριανού. Μη Εκτελεστικό Μέλος
  6. Λεκάκη Εμμανουήλ-Ευάγγελος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
  7. Σιγάλα Μιχαήλ του Παναγιώτη, Aνεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
  8. Εφραίμογλου Δημήτριο του Μηνά, Aνεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

 

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα είναι τριετής, η οποία θα παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εκλογή των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών έγινε αφού διακριβώθηκε ότι έκαστος εξ αυτών πληροί τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει καθώς και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

 

Θέμα 8ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε, την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  η οποία θα είναι  επιτροπή του ΔΣ, αποτελούμενη  από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι να είναι τριετής, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Δ.Σ. σε επόμενη συνεδρίασή του, δεδομένου ότι η εν λόγω Επιτροπή αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ) του αρ. 44 του ν. 4449/2017.

Θέμα 9ο: Επικύρωση της από 04.05.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σχετικά με το συμψηφισμό αποθεματικών της Εταιρίας με ζημίες εις νέον

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα την από 04.05.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με το συμψηφισμό αποθεματικών της Εταιρείας με ζημίες εις νέον.

Θέμα 10ο:  Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε επί διαφόρων θεμάτων σχετικά με την πορεία της Εταιρείας και τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις. Επίσης, η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019, η οποία είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.interwood.gr), τέθηκε υπόψη των μετόχων.