Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.” που εδρεύει στην Ελευσίνα (περιοχή Κοκκινόπυργος – Καλιμπάκι)

Αριθμός ΓΕΜΗ 121566907000,

Στην Ελευσίνα σήμερα την 14η Ιουλίου  2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10 π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.”, στα γραφεία της Εταιρείας στην Ελευσίνα (περιοχή Κοκκινόπυργος – Καλιμπάκι), με το εξής μοναδικό θέμα για  προς συζήτηση:

Θέμα 1ο : Σύνταξη της Έκθεσης της  Επιτροπής Ελέγχου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Παρίστανται:

Λεκάκης  Εμμανουήλ – Ευάγγελος  του Νικολάου  Πρόεδρος

Σιγάλας Μιχαήλ του Παναγιώτη                                   Μέλος

Εφραίμογλου Δημήτριος του Μηνά                              Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και συνεπώς υπάρχει απαρτία, η Επιτροπή Ελέγχου εισήλθε στη συζήτηση του μοναδικού  θέματος προς που έχει ως εξής :

Θέμα 1ο : Σύνταξη της Έκθεσης της  Επιτροπής Ελέγχου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και ανταλλαγή απόψεων τα μέλη ομόφωνα προχώρησαν στη σύνταξη της Έκθεσης προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία θα συγκληθεί την Δευτέρα 3η Αυγούστου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελευσίνα το κείμενο της οποίας έχει ως κατωτέρω :

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.” που εδρεύει στην Ελευσίνα

 (περιοχή Κοκκινόπυργος – Καλιμπάκι)

Αριθμός ΓΕΜΗ 121566907000,

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Η Επιτροπή Ελέγχου της “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.”  η οποία ορίστηκε από την Γενική Συνέλευση της 26ης Οκτωβρίου 2017 κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου  εφαρμογή των Νόμων 3016/2002 ,3884/2010 και 4449/2017 σας παρουσιάζει την έκθεση του έργου της για την περίοδο από 1/1-31/12/2019.

Κατά την υπό κρίση περίοδο η Επιτροπή Ελέγχου συνεργάστηκε στενά τόσο με τον Εσωτερικό Ελεγκτή Κο Νικόλαο Τριπολιτσιώτη όσο και με την Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή της Εταιρείας Κα Ιωάννα Φλώρου.

Ειδικώτερα με βάση το Πρόγραμμα Ελέγχου με τον Εσωτερικό Ελεγκτή της Εταιρείας Κο Νικόλαο Τριπολιτσιώτη  συναντηθήκαμε και συζητήσαμε αναλυτικά τα κατωτέρω :

 

  1. Την 19ην Δεκεμβρίου 2018 – Αξιολόγηση και έγκριση του πλάνου Ελέγχου για το 2019
  2. Την 30ην Απριλίου 2019 – Διαδικασίες Πιστωτικού ελέγχου Πελατών
  3. Την 30ην Ιουλίου 2019 – Επισκόπηση Πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης
  4. Την 29ην Οκτωβρίου 2019 – Έλεγχος των Αποθεμάτων της Εταιρείας
  5. Την 19ην Φεβρουαρίου 2020 – Διαδικασίες Πωλήσεων και Πιστωτικής Πολιτικής

Κατά τις ανωτέρω συναντήσεις δεν προέκυψαν προβλήματα η δυσλειτουργίες στην λειτουργία της εταιρείας  άξια λόγου αναφοράς.

Όλα τα Πρακτικά των συναντήσεων της Επιτροπής Ελέγχου κοινοποιήθηκαν προς το Δ.Σ της Εταιρείας.

Έγιναν επίσης οι κατά νόμο προβλεπόμενες συναντήσεις με την Ορκωτό  Ελεγκτή -Λογιστή της εταιρείας Κα Ιωάννα Φλώρου, κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2019, για την επισκόπηση θεμάτων ελέγχου και για την ανασκόπηση των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων, τον Μάιο του 2020 για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού ελέγχου, με τα βασικότερα θέματα του ελέγχου, τον Ιούνιο  με την ολοκλήρωση των ελεγκτικών διαδικασιών και την έκδοση της έκθεσης, ενώ στις 30 Ιουνίου 2020 μας υπεβλήθη και η συμπληρωματική Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού 537/2014 της Ε.Ε

 

     Ο Πρόεδρος                                                                                           Τα μέλη                                                  

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. Το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ