Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αλλαγή Εσωτερικού Ελεγκτή

Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε, στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και της εναρμόνισής της με τις διατάξεις του νέου νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης (Ν.4706/2020) που θα τεθεί σε ισχύ από την 17η Ιουλίου του 2021, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της από 15-07-2021 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου ο κος Ιωάννης Κιναλής τοποθετείται ως Επικεφαλής του Τμήματος (Μονάδας) Εσωτερικού Ελέγχου αντικαθιστώντας τον κ. Νικόλαο Τριπολιτσιώτη.

Ο κος Κιναλής  πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν. 4706/2020, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσεως.

Γεννήθηκε το 1969 και είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά.

Έχει ενταχθεί στον όμιλο της « ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ  ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ»  από το 2016, με ενεργή και ουσιαστική εμπλοκή σε όλες τις διαδικασίες εγκατάστασης, ανάπτυξης και βελτιστοποίησης των συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης των εταιριών του Ομίλου