Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΗΣ 16.07.2021

Η εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Εταιρίας της 16ης Ιουλίου 2021 αναβλήθηκε λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας.

Επομένως, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην από 25.06.2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 23.07.2021 και ώρα 9:00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση παροχής εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας, δυνάμει των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του ν. 4548/2018.
  2. Έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €12.768.110,44, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από €0,44 σε €0,10 και ιδίως της μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης προνομιούχου μετοχής από €0,44 σε €0,10, συντελούμενης με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων καθώς και της τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας.

Επιπλέον σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ως άνω πρόσκληση, στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 23.07.2021 δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της αρχικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την 11.07.2021 (Ημερομηνία Καταγραφής).

 

 Ελευσίνα 16 Ιουλίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο