Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Γ’ Τριμήνου 2021

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ  ΑΤΕΝΕ – Βασικά Οικονομικά Μεγέθη  Γ’ Τριμήνου 2021

 

Η επανεκκίνηση της οικονομίας μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του τουρισμού και του κατασκευαστικού κλάδου, όπως ήταν αναμενόμενο επηρέασε θετικά την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών και των επιδόσεων των εταιρειών του ομίλου. Οι επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο έχουν αποτυπωθεί αναλυτικά στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Κατά το τρίμηνο που μεσολάβησε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, συνεχίστηκαν ανοδικά όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη του ομίλου. Η διοίκηση του ομίλου και κάθε εταιρεία ξεχωριστά έλαβαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας τους, καθώς και την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών τους.

Πιο συγκεκριμένα οι ενοποιημένες Πωλήσεις  στο τρίτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 8.718.243 Ευρώ και 27.980.860 Ευρώ, για την περίοδο από 01.01.2021 μέχρι 30.09.2021 έναντι 7.471.614 Ευρώ και 20.999.007 Ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,68 % στο αντίστοιχο τρίμηνο και αύξηση κατά  33,25 % αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε   1.391.156 Ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 και 4.555.737 Ευρώ για την περίοδο 01.01.2021 – 30.09.2021 έναντι 933.975 Ευρώ  και 1.771.841 Ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020. .

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων για την περίοδο 01.01.2021 – 30.09.2021 διαμορφώθηκαν σαν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών σε 16,37 % για την εταιρεία και 16,28 % για τον όμιλο, έναντι  8,59 % για την εταιρεία και 8,43 % για τον όμιλο κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασαν και τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT),τα οποία διαμορφώθηκαν σε 1.244.924 Ευρώ, κατά το τρίτο τρίμηνο 2021 και 4.084.812 Ευρώ για την περίοδο 01.01.2021 – 30.09.2021 έναντι 614.831 Ευρώ, και Κερδών 1.128.104 Ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Ο δανεισμός του Ομίλου κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2021, διαμορφώθηκε στο ποσό των   31.123.123,87 Ευρώ ενώ την 31η Δεκεμβρίου 2020, το αντίστοιχο ποσό των δανείων ήταν 30.677.338,54 Ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2021, ανήλθαν σε 1.118.708,54 Ευρώ, έναντι 1.334.034,67 Ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Η κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2021 παραμένει αμετάβλητη.

Οι πληθωριστικές τάσεις κόστους που επικρατούν στην οικονομία σε συνδυασμό με τις εξελίξεις της πανδημίας COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο συντηρούν  ένα κλίμα αβεβαιότητας στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η σημαντική επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους λόγω της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης αναμένεται να επηρεάσει ανοδικά τις τιμές των εμπορευμάτων και του μεταβλητού κόστους γενικότερα. Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά από τα μέχρι στιγμής στοιχεία ότι οι παραπάνω εξελίξεις δεν θα επηρεάσουν βραχυπρόθεσμα σε σημαντικό βαθμό  και δεν θα υπάρχει ουσιώδης μεταβολή στα οικονομικά στοιχεία, της εταιρείας και του ομίλου.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ
INTERWOOD ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ 01/01-30/09/21 01/01-30/09/20  % 01/07-30/09/21 01/07-30/09/20  %
         
Κύκλος εργασιών 27.980.860 20.999.007 33,25 8.718.243 7.471.614 16,68
Ε.Β.Τ. 3.030.471 91.259 3.220,75 828.438 237.757 248,44
Ε.Β.Ι.Τ. 4.084.812 1.128.104 262,10 1.244.924 614.831 102,48
Ε.Β.Ι.Τ.D.A. 4.555.737 1.771.841 157,12 1.391.156 933.975 48,95

 

 

                                          ΕΤΑΙΡΕΙΑ
INTERWOOD ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ  

01/01-30/09/21

 

01/01-30/09/20

 %   01/07-30/09/21  

01/07/-30/09/20

 %
             
Κύκλος εργασιών 24.491.767 18.264.871 34,09 7.614.331 6.611.530 15,17
Ε.Β.Τ. 2.793.651 304.687,92 816,89 749.740 291.064 157,59
Ε.Β.Ι.Τ. 3.710.530 1.268.134 192,60 1.066.263 623.308 71,07
Ε.Β.Ι.Τ.D.A. 4.010.262 1.569.991 155,43 1.166.519 723.523 61,23