Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 64ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28-6-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 64ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΗΣ 28.06.2022

Η εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 28.06.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Εταιρίας, στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη. Στην Γενική Συνέλευση συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, 8 μέτοχοι που εκπροσωπούν 26.807.064 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 76,62 % του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, και κατά συνέπεια υπήρξε η απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

ΘΕΜΑ1ο:Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, για τη χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), μετά της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Ψήφοι Υπέρ: 26.807.064

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 2ο:  Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2021 και λήψη απόφασης σχετικά με (α) την προνομιακή καταβολή α’ μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας στους κατόχους προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, και (β) τη μη διανομή μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2021.

H Γενική Συνέλευση :

(α)  Ενέκρινε ομόφωνα την καταβολή α’ μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας στους κατόχους των 2.566.836 προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, ήτοι την καταβολή συνολικού ποσού €41.069,376, που αντιστοιχεί σε €0,016 ανά προνομιούχα μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με €0,0008 ανά προνομιούχα μετοχή και, συνεπώς, οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε €0,0152 ανά προνομιούχα μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 18.07.2022 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).

Από την 15.07.2022 (Ημερομηνία Αποκοπής – Cut-off Date), οι προνομιούχες μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 22.07.2022

Ψήφοι Υπέρ: 26.807.064

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

(β)  Ενέκρινε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών της Εταιρίας για τη χρήση 2021, με σκοπό την ενδυνάμωση της οικονομικής θέσης της Εταιρίας.

Ψήφοι Υπέρ: 26.807.064

Ψήφοι Κατά:0

Αποχή: 0

Θέμα 3ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Θέμα 4ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Ψήφοι Υπέρ: 26.807.064

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 5ο: Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.

Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε ομόφωνα τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.

Ψήφοι Υπέρ: 26.807.064

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 6ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα: α) την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΟΡΙΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε» ΜΕ Α.Μ. ΣΟΕΛ 146 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 2 η οποία θα ορίσει τον Τακτικό και τον Αναπληρωματικό Ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2022 (01.01.2022-31.12.2022) καθώς και β) Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή τους

Ψήφοι Υπέρ: 26.807.064

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 7ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2021.

Η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28.4.2022 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2021, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2019 και τροποποιήθηκε με την από 16.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Γενική Συνέλευση, η οποία την έκανε ομόφωνα δεκτή. Σημειώνεται ότι η Έκθεση Αποδοχών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.interwood.gr.

Ψήφοι Υπέρ: 26.807.064

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 8ο: Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλλαν από κοινού στη Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρίας την αναφορά-έκθεσή τους που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 9ο:  Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε επί διαφόρων θεμάτων σχετικά με την πορεία της Εταιρίας.