Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Γνωστοποίηση Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου κου Αλέξανδρου Παππά

Η εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία», (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, βάσει των άρθρων 3 & 21 του Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Αλέξανδρος Παππάς , υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι στις  5/9/2022  προέβη, μέσω γονικής παροχής προς στην κ. Σοφία Γεράρδη, στη μεταβίβαση  9.085.454 κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας 1.835.261.71 που αντιστοιχούν στο 25,97% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Μετά την μεταβίβαση το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Παππά στην Εταιρεία ανέρχεται σε 0%.