Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Γ’ Τριμήνου 2022

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ  ΑΤΕΝΕ – Βασικά Οικονομικά Μεγέθη  Γ’ Τριμήνου 2022

   Η θετική πορεία της οικονομίας και της οικοδομικής δραστηριότητας ειδικότερα συνετέλεσε στην διατήρηση  του όγκου των πωλήσεων για τις εταιρείες του ομίλου, η οποία σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών για τον όμιλο και κάθε εταιρεία χωριστά. Τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την χώρα μας είχαν σαν αποτέλεσμα να διακοπούν οι εισαγωγές εμπορευμάτων από την Ρωσία. Τα κενά που παρουσιάστηκαν από την διακοπή των εισαγωγών από την Ρωσία, έχουν αναπληρωθεί χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην ροή των πωλήσεων Η εταιρεία ανταποκρίνεται στην ζήτηση και στις ανάγκες του τμήματος πωλήσεων αναπληρώνοντας  την προμήθεια των συγκεκριμένων εμπορευμάτων από άλλες αγορές. Οι τάσεις για ζήτηση παραμένουν σε ικανοποιητικό επίπεδο. Οι επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο έχουν αποτυπωθεί αναλυτικά στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Στο τρίτο τρίμηνο ο ρυθμός αύξησης του κύκλου  εργασιών της εταιρείας και του ομίλου παραμένει θετικός αν και μειωμένος σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο.

Πιο συγκεκριμένα οι ενοποιημένες Πωλήσεις  στο τρίτο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σε 9.153.520 Ευρώ και 32.332.095 Ευρώ, για την περίοδο από 01.01.2022 μέχρι 30.09.2022 έναντι 8.718.243 Ευρώ και 27.980.860 Ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,99 % στο αντίστοιχο τρίμηνο και αύξηση κατά  15,55 % αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 1.230.301 Ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 και 5.292.957 Ευρώ για την περίοδο 01.01.2022 – 30.09.2022 έναντι 1.391.156 Ευρώ  και 4.555.737 Ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) για την περίοδο 01.01.2022 – 30.09.2022 διαμορφώθηκαν σαν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών σε 16,37 % για τον όμιλο και 15,18 % για την εταιρεία, έναντι  16,28 % για τον όμιλο και 16,37 % για την εταιρεία κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασαν και τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 1.057.711 Ευρώ, κατά το τρίτο τρίμηνο 2022 και 4.806.279 Ευρώ για την περίοδο 01.01.2022 – 30.09.2022 έναντι 1.244.924 Ευρώ, και Κερδών 4.084.812 Ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021.

Ο δανεισμός του Ομίλου κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2022, διαμορφώθηκε στο ποσό των   31.352.955 Ευρώ ενώ την 31η Δεκεμβρίου 2021, το αντίστοιχο ποσό των δανείων ήταν 29.831.655 Ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2022, ανήλθαν σε 895.735 Ευρώ, έναντι 1.351.471 Ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2022 παραμένει αμετάβλητη.

Το τελικό αποτέλεσμα θα επηρεαστεί από την διαμόρφωση του γενικότερου οικονομικού κλίματος, και από την εξέλιξη των επιτοκίων δανεισμού, τα οποία το τελευταίο διάστημα έχουν αυξητικές τάσεις, οι οποίες όπως φαίνεται θα διατηρηθούν και το επόμενο διάστημα.

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προοπτική, για ουσιώδη μεταβολή στα οικονομικά στοιχεία, της εταιρείας και του ομίλου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

INTERWOOD ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ
01/01-30/09/22 01/01-30/09/21  % 01/07-30/09/22 01/07-30/09/21  %
 
Κύκλος εργασιών 32.332.095 27.980.860 15,55 9.153.520 8.718.243 4,99
Κέρδη προ φόρων 3.673.838 3.030.471 21,23 578.973 828.438 -30,11
 
Ε.Β.Ι.Τ. 4.806.279 4.084.812 17,66 1.057.711 1.244.924 -15,04
Ε.Β.Ι.Τ.D.A. 5.292.957 4.555.737 16,17 1.230.301 1.391.156 -11,56

 

INTERWOOD ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
01/01-30/09/22 01/01-30/09/21  % 01/07-30/09/22 01/07-30/09/21  %
Κύκλος εργασιών 28.430.406 24.491.767 16,08 8.376.956 7.614.331 10,02
Κέρδη προ φόρων 3.034.480 2.793.651 8,62 527.950 749.740 -29,58
 
Ε.Β.Ι.Τ. 4.017.543 3.710.530 8,27 881.207 1.066.263 -17,36
Ε.Β.Ι.Τ.D.A. 4.316.757 4.010.262 7,64 989.577 1.166.519 -15,17