Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

“ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.”

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13709/06/Β/86/148

Η εταιρία  «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» σε συνέχεια της από 01.12.2022 ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 ολοκληρώθηκε η εκποίηση των 1337 Κοινών Ονομαστικών μετοχών και των 188 Προνομιούχων Ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας που προέκυψαν ως κλασματικά υπόλοιπα

Το τελικό καθαρό προϊόν της εκποίησης των 1337 Κοινών Ονομαστικών μετοχών ανέρχεται σε ευρώ 277,76 που αντιστοιχεί σε ευρώ 0.207748 για κάθε ακέραιη μετοχή. και των 188 Προνομιούχων Ονομαστικών μετοχών σε  ευρώ 37,6 που αντιστοιχεί σε ευρώ 0.20 για κάθε ακέραιη μετοχή

Δικαιούχοι του προϊόντος εκποίησης είναι οι μέτοχοι, κάτοχοι κλασματικών υπολοίπων Προνομιούχων Ονομαστικών μετοχών , οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 28.12.2006 (record date) καθώς και οι μέτοχοι, κάτοχοι κλασματικών υπολοίπων Κοινών Ονομαστικών μετοχών , οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 25.02.2010 (record date).

Η απόδοση του προϊόντος εκποίησης στους δικαιούχους μετόχους, κατά το ποσό που τους αναλογεί, θα πραγματοποιηθεί από τις 24.01.2023 από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA  μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους σχετικούς λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ., ως εξής:

  1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της ΕΛΚΑΤ, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται από το δίκτυο των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρούσε τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα αποζημιωθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210-4145331).