Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου

Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου (Άρθρο 9 του ν. 3556/2007)

Ελευσίνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13709/06/Β/86/148

Ανακοίνωση σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία” (πρώην “ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ A.T.E.N.E. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία”) (εφεξής “Εταιρεία”) ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3556/2007 ότι την 28.12.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η σχετική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας” από την Εταιρεία.

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 16.166.971,04 και διαιρείται σε 34.176.280 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,44 εκάστη και σε 2.566.836 προνομιούχες άνευ ψήφου ονομαστικές και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,44 εκάστη.

 Όπως ανακοινώθηκε ήδη την 19/02/2010, η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. είναι η 02/03/2010 .

Ελευσίνα, 2 Μαρτίου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο