Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Σχόλια ΔΣ επί των θεμάτων ΗΔ Ιδιαίτερης Γεν. Συνελεύσεως 17/06/2011

AΡ.M.A.E. 13709/006/Β/86/0148

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της 17.6.2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ.

 Αριθμός Προνομιούχων Μετοχών

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β’ Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία” γνωστοποιεί το σύνολο των προνομιούχων μετοχών που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης των προνομιούχων μετόχων της Εταιρείας στην Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση:

2.566.836 προνομιούχες άνευ ψήφου ονομαστικές και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές

Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.   Μετατροπή των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές ή απόφαση για εναλλακτικούς τρόπους μείωσης του κόστους των προνομιούχων μετοχών για την Εταιρεία.

2.   Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών (διαφορών) εκ των λογαριασμών «Ζημία από υποτίμηση συμμετοχών» (41.20.01) και «Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών» (41.06.03).

3.   Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.

4.   Τροποποίηση του άρθρου 5, κατάργηση του άρθρου 15 του Καταστατικού συνεπεία των υπό 7, 8 και 9 θεμάτων και αναρίθμηση των άρθρων 16 επ. του Καταστατικού.

Θέμα 1ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920 της μετατροπής των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, προκειμένου να μειωθεί το κόστος των προνομιούχων μετοχών για την Εταιρεία.

Θέμα 2ο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920 για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 5.727.350,04 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,44 ευρώ σε 0,28412454185976 ευρώ ανά μετοχή με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών εκ των λογαριασμών «Ζημία από υποτίμηση συμμετοχών» ύψους 3.473.356,64 ευρώ και «Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών» ύψους 2.253.993,40 ευρώ. Η εν λόγω μείωση θα αποσβέσει ολοσχερώς τις ζημίες (διαφορές) των παραπάνω αποθεματικών. 

Θέμα 3ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 583.313,80 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,28412454185976 ευρώ σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Θέμα 4ο

Η Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση, ανάλογα με τις αποφάσεις που θα λάβει, θα κληθεί να εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 ή/και κατάργηση του άρθρου 15 του καταστατικού της. Η Εταιρεία έχει δημοσιεύσει τις προτεινόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο τροποποιήσεις του καταστατικού της σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007

Οι ανωτέρω αποφάσεις απαιτούν και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών μετά ψήφου της Εταιρείας. Τα σχετικά θέματα περιλαμβάνονται στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών μετά ψήφου της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό έχει ήδη προσκληθεί η γενική συνέλευση των κοινών μετόχων που θα λάβει χώρα κατά την ίδια ημέρα και μία ώρα μετά την ιδιαίτερη γενική συνέλευση των προνομιούχων μετόχων. Το αυτό ισχύει και για τυχόν επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις.

Γίνεται μνεία ότι για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις παρούσας Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920, να ληφθεί με ποσοστά απαρτίας 2/3 του καταβεβλημένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης, ½ κατά την Α΄ Επαναληπτική και 1/5 κατά την Β΄ Επαναληπτική και πλειοψηφίας 2/3 του εκπροσωπούμενου σε κάθε Γενική Συνέλευση προνομιούχου κεφαλαίου.