Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Σχόλια ΔΣ επί των θεμάτων ΗΔ Τακτικής Γεν. Συνελεύσεως 17/06/2011

AΡ.M.A.E. 13709/006/Β/86/0148

 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της 17.6.2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ.

 Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β’ Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία” γνωστοποιεί το σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

34.176.280 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.   Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, Εταιρείας και Ομίλου, της χρήσης που έληξε την 31/12/2010, και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επ’ αυτών.

2.   Έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του Δ.Σ. για τη χρήση 2010.

3.   Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2010.

4.   Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2011.

5.   Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 1.1.2010 – 31.12.2010 και καθορισμός του ύψους των αμοιβών τους για τη χρήση 2011.

6.   Ανακοίνωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

7.   Μετατροπή των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές ή απόφαση για εναλλακτικούς τρόπους μείωσης του κόστους των προνομιούχων μετοχών για την Εταιρεία.

8.   Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών (διαφορών) εκ των λογαριασμών «Ζημία από υποτίμηση συμμετοχών» (41.20.01) και «Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών» (41.06.03).

9.   Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.

10.Τροποποίηση του άρθρου 5, κατάργηση του άρθρου 15 του Καταστατικού συνεπεία των υπό 7, 8 και 9 θεμάτων και αναρίθμηση των άρθρων 16 επ. του Καταστατικού.

11.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

 Θέμα 1ο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, των Οικονομικών Καταστάσεων, Εταιρείας και Ομίλου, της χρήσης που έληξε την 31/12/2010, και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επ’ αυτών.

Θέμα 2ο:

 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να εγκρίνει τις πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010.

 Θέμα 3ο:

 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση όπως οι Μέτοχοί της αποφασίσουν κατ’ άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920 την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 – 31/12/2010.

 Θέμα 4ο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της εταιρείας ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου για την εταιρική χρήση 1/1/2011-31/12/2011. Η γενική συνέλευση των μετόχων θα κληθεί επίσης να καθορίσει και την αμοιβή τους.

  Θέμα 5ο:

 Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2010 καθώς και την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών ΔΣ για τη χρήση 2011.

Θέμα 6ο :

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα ενημερωθεί για τις εκλογές μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων που έλαβαν χώρα το 2010.

Θέμα 7ο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση την μετατροπή των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, προκειμένου να μειωθεί το κόστος των προνομιούχων μετοχών για την Εταιρεία.

Θέμα 8ο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 5.727.350,04 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,44 ευρώ σε 0,28412454185976 ευρώ ανά μετοχή με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών εκ των λογαριασμών «Ζημία από υποτίμηση συμμετοχών» ύψους 3.473.356,64 ευρώ και «Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών» ύψους 2.253.993,40 ευρώ. Η εν λόγω μείωση θα αποσβέσει ολοσχερώς τις ζημίες (διαφορές) των παραπάνω αποθεματικών.

Θέμα 9ο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 583.313,80 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,28412454185976 ευρώ σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

 Θέμα 10ο:

 Η Γενική Συνέλευση, ανάλογα με τις αποφάσεις που θα λάβει για τα παραπάνω θέματα θα αποφασίσει για την τροποποίηση του άρθρου 5 ή/και κατάργηση του άρθρου 15 του καταστατικού της. Η Εταιρεία έχει δημοσιεύσει τις προτεινόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο τροποποιήσεις του καταστατικού της σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007

Για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις για τα θέματα 7, 8, 9 και 10 της παρούσας συνέλευσης θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, να υπάρξει αντίστοιχη απόφαση από ιδιαίτερη γενική συνέλευση των προνομιούχων μετόχων με ποσοστά απαρτίας 2/3 του καταβεβλημένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ιδιαίτερη γενική συνέλευση, ½ κατά την Α΄ Επαναληπτική και 1/5 κατά την Β΄ Επαναληπτική και πλειοψηφίας 2/3 του εκπροσωπούμενου σε κάθε Γενική Συνέλευση προνομιούχου κεφαλαίου. Για το σκοπό αυτό έχει ήδη προσκληθεί η ιδιαίτερη γενική συνέλευση των προνομιούχων μετόχων που θα λάβει χώρα κατά την ίδια ημέρα και μία ώρα πριν τη γενική συνέλευση των κοινών μετόχων. Το αυτό ισχύει και για τυχόν επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις.

Γίνεται μνεία ότι οι αποφάσεις για τα θέματα 7, 8, 9 και 10 της παρούσας συνέλευσης θα πρέπει να ληφθούν με ποσοστά απαρτίας 2/3 του καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου κατά την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης, ½ κατά την Α΄ Επαναληπτική και 1/5 κατά την Β΄ Επαναληπτική και πλειοψηφίας 2/3 του εκπροσωπούμενου σε κάθε Γενική Συνέλευση κοινού κεφαλαίου.

Θέμα 11ο:

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα σχετικά με την πορεία της Εταιρείας.