Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αλλαγή Εσωτερικού Ελεγκτή

Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε, στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και της εναρμόνισής της με τις διατάξεις του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης (Ν.4706/2020), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της από 1-9-2022 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου η κα. Ιφιγένεια Πέππα  τοποθετείται ως Επικεφαλής του Τμήματος (Μονάδας) Εσωτερικού Ελέγχου αντικαθιστώντας τον κ. Ιωάννη Κιναλή.

Η κα Πέππα  πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν. 4706/2020, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσεως.

Γεννήθηκε το 1974. Είναι  απόφοιτη του Οικονομικού τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ν.Ο.Ε.), είναι μέλος του Οικονομικού επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχος άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος Α τάξεως. Εργάζεται ως στέλεχος λογιστηρίου από το 2000.